Crazy English

Crazy English là phương pháp học tiếng Anh do Lý Dương (Người Trung Quốc) sáng tạo ra dựa trên nguyên lý là đơn vị cơ bản trong giao tiếp là câu. Trong mỗi tình huống giao tiếp, chỉ có một số lượng nhất định câu được sử dụng, chỉ cần bạn nắm vững đầy đủ…